0
هشدار سفیر ایران به متقاضیان اخذ اقامت دائم در گرجستان از طریق خرید ملک

این نوشته در تاریخ 24 آگست 2017 برابر 2 شهریور 1396 ویرایش شد. قبل از تصرف نورستان توسط نیروهای عبدالرحمن خان در اواخر قرن نوزدهم که منجر

Comments